teidata.xmlName

teidata.xmlName defines attribute values which contain an XML name.
Módulotei — The TEI Infrastructure
Usado por
Clase:
Elemento:
Content model
<content>
 <dataRef name="NCName"/>
</content>
Declaración
<rng:define name="teidata.xmlName">
 <rng:data type="NCName"/>
</rng:define>
teidata.xmlName = xsd:NCName